Nieuwe datum: 30 september
in de Meander te Sint-Michielsgestel
tijdstip: 20.00 uur

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel.

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 13 maart 2019.
 3. Jaarverslag 2019
  Het bestuur zal een toelichting geven door middel van een korte PowerPoint presentatie.
 4. Uitreiking van de Groene Pluim 2020.
 5. Financieel verslag 2019.
  Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken (exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen beantwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen van de financiële stukken. Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020.
 6. De begroting 2020 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Hennie Appel licht deze toe.
 7. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:
  2020 Hennie Appel, Peter Janssen
  2021 Dick Leering
  2022 Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt

  Hennie Appel is aftredend en herkiesbaar. Peter Janssen is niet herkiesbaar.
  We hebben Peter Louwers en Chantal Dietvorst bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Aan de vergadering het voorstel hen te benoemen.
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Meerjarenvisie
 11. Sluiting

Het bestuur van Natuurgroep Gestel