Op woensdag 15 september 2021 werd in de Meander een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden over het voorstel tot wijziging van de statuten van Natuurgroep Gestel.

Aanleiding om de statuten te wijzigen is de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

De in de ALV besloten wijziging is doorgevoerd en hier in te zien: gewijzigde statuten 2021

Evenals in 2020 is ook in 2021 een ruimhartig pakket bosplantsoen toegekend voor Plan Boom in onze gemeente. Op 27 november startte de NatuurWerkgroep onder het getrouwe toezicht van Gijs Sterks en Alex de Lang met de aanplant in Den Dungen.

Educatieproject waterspitsmuis,
29 september 2021

De poel aan de Gemondsedijk was de eerste aanzet van Natuurgroep Gestel om Walter, de waterspitsmuis, een leefgebied te geven in onze gemeente. Het schuwe dier was als ambassadeurssoort van de ‘rode lijst’ door onze gemeente geadopteerd (incl roepnaam Walter en dit logo).schedel watterspitsmuisDat hij – met familieleden – daadwerkelijk in de buurt van de poel leeft, bewijzen de sporen die hij nalaat ¹. Het diertje zelf laat zich niet graag zien … Wie op een zonnig moment de poel nadert, is daarentegen wel getuige van tal van springende kikkers die zich na hun koestering op de oeverrand weer naar veilig water begeven. En het gonst er van de insecten die volop voedsel halen uit het struweel en van het kruidenrijke grasland.

In 2017 is in het beekdal van de Beeksche Waterloop, aan de Gemondsedijk, een poel aangelegd om de waterspitsmuis een extra leefgebied aan te bieden. De aanplant rond de poel is inmiddels tot fraaie wasdom gekomen. In het bloemrijke grasland gedijt een keur aan aantrekkelijke flora. Nu zoeken we de bredere uitdaging: het versterken van de ecologische verbinding tussen De Geelders en de Dommel.

Namens de natuurgroep is Angela Heetvelt als klankbord-lid betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES). In dat dossier wordt omschreven hoe verschillende regio’s tot 2030 aan de slag gaan met besparing van energie en het opwekken van grootschalige duurzame energie, zowel voor elektriciteit als warmte. Daarvoor is ons land in 30 regio’s verdeeld; wij maken deel uit van de regio Noordoost Brabant (NOB). Begin juli 2021 moeten de rapportages van alle regio’s gereed zijn en door de respectievelijke gemeenteraden zijn goedgekeurd. Er is veel discussie over het onderwerp, waarvoor in het proces ook geregeld ruimte was – heel waarschijnlijk is u dat in de landelijke media niet ontgaan. Voor wie zich nog niet of slechts oppervlakkig in het onderwerp heeft verdiept maar daar wel belangstelling voor heeft: lees het actuele dossier.

In maart heeft Natuurgroep Gestel flink de handen uit de groene mouwen gestoken. In het Gestelse Park De Beek zijn bijna 700 boompjes gepland voor een Tiny Forest. En bij de Hooidonk in Den Dungen vormen de laatste, tijdelijk ingekuilde 200 meidoorns van het Plan Boom 2020 nu een permanente ecologische haag op een voorheen open particulier terrein. In totaal hebben we 2700 bomen geplant tussen november en maart. Daarmee dragen we ons steentje bij aan de leefbaarheid en de biodiversiteit in onze gemeente. Het boomplantseizoen van de NatuurWerkgroep is nu voorbij; de voorbereiding voor grootse aanplant in het najaar wordt weer bijna in gang gezet. Containerplanten kunnen wel het hele jaar geplaatst worden.

 In de winter is de natuur in ruste. Maar wie goed rondkijkt, ziet dat er volop leven in de brouwerij is. De nu nog kale takken zwellen al op, de dagen worden merkbaar langer. Ga tegen het invallen van de schemering maar eens stiletjes in het bos tegen een boom zitten: met een beetje geluk hoor je de roep van de bosuil: ‘oe-hoe-hoe-hoeee’.

Berlicum, 14-01-2021

Beste leden van Natuurgroep Gestel.

Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) heeft enkele terreinen op de Westakkers, Berlicum, in beheer gekregen van de gemeente. Om te weten of het beheer succesvol is of dat het beheer bijstelling behoeft,  is het wenselijk dat de flora en fauna geïnventariseerd wordt. Op de percelen zelf en in de omgeving.