Natuurgroep Gestel heeft de afgelopen twee jaar met de aanplant van 5000 boompjes bijgedragen aan het Plan Boom. Dat is een initiatief van Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant, waarmee met gelden uit de Postcodeloterij een vergroeningsslag kan worden gemaakt en de biodiversiteit wordt versterkt.

  1. Stimuleringsregeling Landschap Regeling voor boeren en buitenlui
    De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Lees hier meer over deze regeling.

Wanneer iemand in z’n voortuin een haagbeuk (Carpinus betulus) heeft staan, en in de achtertuin een beukenhaag (Fagus sylvatica), dan zijn dat twee verschillende hagen.

Natuurgroep Gestel heeft samen met Stichting Landschapsbeheer Aa dal (SLA) een bondige toekomstvisie opgesteld en die aan de raadsleden en het college aangeboden: we hopen dat onze uitgangspunten meegenomen zullen worden in de nieuwe Omgevingsvisie en de toetssteen zullen zijn bij ruimtelijke plannen alsook bij natuurbehoud, -herstel en -aanleg.

Open hier het pamflet in pdf-formaat: 012022_pamflet_verkiezingen_SMG.pdf

 

Op woensdag 15 september 2021 werd in de Meander een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden over het voorstel tot wijziging van de statuten van Natuurgroep Gestel.

Aanleiding om de statuten te wijzigen is de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

De in de ALV besloten wijziging is doorgevoerd en hier in te zien: gewijzigde statuten 2021

Evenals in 2020 is ook in 2021 een ruimhartig pakket bosplantsoen toegekend voor Plan Boom in onze gemeente. Op 27 november startte de NatuurWerkgroep onder het getrouwe toezicht van Gijs Sterks en Alex de Lang met de aanplant in Den Dungen.

Educatieproject waterspitsmuis,
29 september 2021

De poel aan de Gemondsedijk was de eerste aanzet van Natuurgroep Gestel om Walter, de waterspitsmuis, een leefgebied te geven in onze gemeente. Het schuwe dier was als ambassadeurssoort van de ‘rode lijst’ door onze gemeente geadopteerd (incl roepnaam Walter en dit logo).schedel watterspitsmuisDat hij – met familieleden – daadwerkelijk in de buurt van de poel leeft, bewijzen de sporen die hij nalaat ¹. Het diertje zelf laat zich niet graag zien … Wie op een zonnig moment de poel nadert, is daarentegen wel getuige van tal van springende kikkers die zich na hun koestering op de oeverrand weer naar veilig water begeven. En het gonst er van de insecten die volop voedsel halen uit het struweel en van het kruidenrijke grasland.

In 2017 is in het beekdal van de Beeksche Waterloop, aan de Gemondsedijk, een poel aangelegd om de waterspitsmuis een extra leefgebied aan te bieden. De aanplant rond de poel is inmiddels tot fraaie wasdom gekomen. In het bloemrijke grasland gedijt een keur aan aantrekkelijke flora. Nu zoeken we de bredere uitdaging: het versterken van de ecologische verbinding tussen De Geelders en de Dommel.