In 2017 is in het beekdal van de Beeksche Waterloop, aan de Gemondsedijk, een poel aangelegd om de waterspitsmuis een extra leefgebied aan te bieden. De aanplant rond de poel is inmiddels tot fraaie wasdom gekomen. In het bloemrijke grasland gedijt een keur aan aantrekkelijke flora. Nu zoeken we de bredere uitdaging: het versterken van de ecologische verbinding tussen De Geelders en de Dommel.

Namens de natuurgroep is Angela Heetvelt als klankbord-lid betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES). In dat dossier wordt omschreven hoe verschillende regio’s tot 2030 aan de slag gaan met besparing van energie en het opwekken van grootschalige duurzame energie, zowel voor elektriciteit als warmte. Daarvoor is ons land in 30 regio’s verdeeld; wij maken deel uit van de regio Noordoost Brabant (NOB). Begin juli 2021 moeten de rapportages van alle regio’s gereed zijn en door de respectievelijke gemeenteraden zijn goedgekeurd. Er is veel discussie over het onderwerp, waarvoor in het proces ook geregeld ruimte was – heel waarschijnlijk is u dat in de landelijke media niet ontgaan. Voor wie zich nog niet of slechts oppervlakkig in het onderwerp heeft verdiept maar daar wel belangstelling voor heeft: lees het actuele dossier.

In maart heeft Natuurgroep Gestel flink de handen uit de groene mouwen gestoken. In het Gestelse Park De Beek zijn bijna 700 boompjes gepland voor een Tiny Forest. En bij de Hooidonk in Den Dungen vormen de laatste, tijdelijk ingekuilde 200 meidoorns van het Plan Boom 2020 nu een permanente ecologische haag op een voorheen open particulier terrein. In totaal hebben we 2700 bomen geplant tussen november en maart. Daarmee dragen we ons steentje bij aan de leefbaarheid en de biodiversiteit in onze gemeente. Het boomplantseizoen van de NatuurWerkgroep is nu voorbij; de voorbereiding voor grootse aanplant in het najaar wordt weer bijna in gang gezet. Containerplanten kunnen wel het hele jaar geplaatst worden.

 In de winter is de natuur in ruste. Maar wie goed rondkijkt, ziet dat er volop leven in de brouwerij is. De nu nog kale takken zwellen al op, de dagen worden merkbaar langer. Ga tegen het invallen van de schemering maar eens stiletjes in het bos tegen een boom zitten: met een beetje geluk hoor je de roep van de bosuil: ‘oe-hoe-hoe-hoeee’.

Berlicum, 14-01-2021

Beste leden van Natuurgroep Gestel.

Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) heeft enkele terreinen op de Westakkers, Berlicum, in beheer gekregen van de gemeente. Om te weten of het beheer succesvol is of dat het beheer bijstelling behoeft,  is het wenselijk dat de flora en fauna geïnventariseerd wordt. Op de percelen zelf en in de omgeving.

In samenwerking met de Bibliotheek Sint-Michielsgestel hebben we een tweetal speurtochten gemaakt, op Zegenwerp en in het Gemeentebos, die individueel gemaakt kunnen worden.

Alle gemeentes in ons land, dus ook Sint-Michielsgestel, is door de overheid de verplichting opgelegd om een bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een gevolg van het Klimaatakkoord waarin besloten is dat in 2030 de CO2 uitstoot met de helft verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Natuurgroep Gestel is lid van de klankbordgroep waardoor onze gemeente zich laat voeden. Daar kunnen we niet zelf het beleid schrijven, maar wel onze stem laten horen en constructief meedenken. De zorgen om het klimaat zijn groot en de oplossingen niet eenvoudig.

Lees hier onze uitgangspunten – en onze zorgen – in de brief die we hebben gestuurd in de aanloop naar de raadsvergadering van december, waarin de concept Visie Zonne- en Windenergie aan de raad wordt voorgelegd. Ongeacht de uitkomst daarvan, zullen we in nauw contact blijven bij de uitwerking van de RES-opgave. Ook grote organisaties als het Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten zijn betrokken.

Op 17 december is in de Raadsvergadering het voorgelegde conceptvoorstel Visie Zonne- en Windenergie uitgebreid besproken. Vooral ten aanzien van windenergie bleek veel weerstand. Betreffende windenergie zal de RES een nieuwe fase ingaan met meer ruimte voor burgerparticipatie en overleg met omliggende gemeenten. Wel is overeenstemming bereikt omtrent 10 ha zonnepanelen in de eerste tranche.

vliegenzwam

De groeikracht van de herfst

Peter Louwers maakte een filmpje van de groei van de vliegenzwam in het buitengebied van Gemonde.