Notulen ALV 30 september 2020

Dit verslag is gemaakt op basis van telefoongesprekken met alle voor bovengenoemde jaarvergadering aangemelde leden, aangevuld met de opmerkingen van overige leden, die zich t.a.v. de stemmings- en discussiepunten hebben uitgesproken.

 1. Door de aangescherpte coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst voor de jaarvergadering van Natuurgroep Gestel opnieuw te elfder ure afgeblazen. Heel graag hadden we met u stil gestaan bij een aantal hoogte – en dieptepunten van de achter ons liggende periode. Waaronder het verlies van onze medeoprichter, oud-voorzitter en erelid Wopke Wijngaard. Ook betreurden wij het verlies van Ank van der Spek, jarenlang actief bij de educatieprojecten van onze vereniging.

 2. Geen opmerkingen t.a.v. het verslag van de ledenvergadering van 13 maart 2019.

 3. Jaarverslag 2019; is verschenen in Gestel Groen van 2020. Daarover geen opmerkingen.

 4. Financieel verslag 2019. De kascommissie, bestaande uit Nel Dijstelbloem en Jan Veenman, heeft de financiële boekhouding van de vereniging gedegen en in goede orde bevonden en heeft decharge van het bestuur voorgesteld. Alle voor de jaarvergadering aangemelde leden, alsmede overige leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep tot reageren hebben hiermee ingestemd. Wel legt de kascommissie het advies dan wel dringende advies voor dat leden een automatische overschrijving van de contributiegelden accorderen om het controle- en herinneringswerk van de penningmeester te verlichten. Dank aan de kascommissie! (verslag van de kascommissie)

 5. De begroting 2020. Er is een vraag gesteld over het doel van de reservering Voorziening RABO (2019: € 616,17); dit betreft de inmiddels jaarlijkse bijdrage uit de RABO Hart van de Meierij Club Support, de hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de door bij de RABO aangesloten leden uitgebrachte stemmen. De begroting is door de ALV-vertegenwoordiging (zie hiervoor) goedgekeurd.

 6. Rooster van aftreden bestuur. Peter Janssen treedt na ruim vier bestuurstermijnen af als bestuurslid. Veel leden hebben aangegeven het zeer te betreuren geen fysieke dankzegging te kunnen uitspreken. Onze hulde is evenwel niet minder: veel dank Peter voor je veelzijdige inzet, grote accuratesse en grote groene hart voor onze vereniging.
  Nieuwe bestuursleden Peter Louwers en Chantal Dietvorst zijn met groot enthousiasme en instemming ontvangen: welkom in het bestuur.
  Bestuur 2020Peter LouwersChantal Dietvorst
 7. Groen Pluim – als onderdeel naar achter verschoven in de agenda:
  Peter Janssen
  Peter Janssen
  Peter Janssen is met unanieme stemming door het bestuur uitverkoren als de ontvanger van de Groene Pluim voor zijn tomeloze inzet als lid van onze vereniging. Inmiddels heeft hij van Hennie Appel en Angela Heetvelt zijn zeer verdiende trofee ontvangen.

 8. Rondvraag. Laten we als vereniging goed gebruik maken van onze inspraakmogelijkheid bij de Omgevingsvisie die de gemeente in ontwikkeling heeft.
      b) Meer oog voor de stand van onze natuur die zo achteruit gaat zou hoger op onze agenda mogen; dan zouden we – met meerwaarde – de Natuur- en Milieugroep Gestel zijn.
      c) Sinds begin dit jaar hanteren we een andere vorm en verzending van de Groentjes: voldoet die aan de behoefte? Ook: er is – vanwege corona – geen zomernummer van het ledenblad Gestel Groen uitgebracht, dat heeft geen reacties opgeleverd van de leden. Het bestuur stelt een jaarlijkse editie van Gestel Groen voor, begin van het jaar met daarin de jaarverslagen en het financieel jaarverslag; overige communicatie via de Groentjes. Kunnen de leden zich daarin vinden?
      d) Er is nog onduidelijkheid over de voortzetting van de Kindermoestuin. Zoals in de Groentjes van 23-9 jl. werd vermeld: bij Haanwijk gaat Hans Schevelier een veelzijdig moestuin project opstarten. Vanuit de natuurgroep kunnen wij daarop aansluiten en ook zelf (projectmatig) activiteiten ontplooien – dit in overleg met Hans Schevelier en een nieuw te formeren werkgroep. Deelname welkom!
      e) Diverse leden namen bij de rondvraag de gelegenheid te baat om het bestuur – en Peter Janssen in het bijzonder – te bedanken voor de inzet.

 9. Meerjarenvisie. Het bestuur had in een Powerpoint de visie voor korte en langere termijn verwoord en verbeeld. Spil van onze visie is en blijft het versterken van natuurwaarden, met als speerpunt de Dommel en de Beekse Waterloop. Op korte termijn willen we vooral aansluiten op lopende trajecten, zoals de herinrichting van diverse locaties (waaronder het Kentalisterrein) en de duurzaamheidsvisie van de gemeente (ecologische verbindingszone, centrale groenvoorzieningen en milieuvriendelijk tuinieren). Maar ook initiatieven voortkomend uit projecten van de Brabantse Milieufederatie / Brabants Landschap / Landelijke IVN  – waaronder Tiny Forest, Plan Boom – en de Waterschappen (EVZ). We werken als bestuur aan het versterken van onze contacten met en inbreng bij voornoemde partners, alsook met andere landschapsbeschermende organisaties, de ZLTO en de ondernemersverenigingen.
  Daarnaast proberen we op de korte termijn – nu veel kernactiviteiten door de pandemie stil zijn gelegd – ons te richten op de nieuwe mogelijkheden voor en door onze leden.
  Stip aan de horizon is onze in 2018 ontwikkelde visiekaart, met robuuste groengebieden en verbindingszones en een hoogontwikkeld ecologisch bewustzijn van de burgers in onze gemeente, in een gezonde en hoog aantrekkelijke leefomgeving.