Verslag A.L.V. Natuurgroep Gestel 30 juni 2021

 1. Opening en mededelingen.
  Angela heet de aanwezigen van harte welkom en zegt blij te zijn dat we na zo lange tijd weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Zij bedankt alsnog Peter Janssen die vorig jaar afscheid nam als bestuurslid en stelt de nieuwe bestuursleden voor die vorig jaar benoemd zijn, te weten Peter Louwers die inmiddels ook voorzitter is van de werkgroep Landschap en Chantal Dietvorst, ook lid van de werkgroep Landschap en binnen het bestuur belast met externe relaties. In deze opening gedenkt Angela ook onze oud-voorzitter Wopke Wijngaard die vorig jaar overleden is. Wopke heeft bijzonder veel betekend voor onze vereniging, waarvoor wij hem altijd dankbaar zullen blijven. Zijn vrouw Hennie spreekt een dankwoord uit aan het bestuur en de leden voor de steun en het met warmte betoonde medeleven.

 2. Verslag van de vorige ledenvergadering van 30 september 2020.
  Het verslag wordt goedgekeurd.

 3. Jaarverslag 2020.
  Dick Leering geeft als scheidend secretaris een toelichting op het jaarverslag dat ook te lezen is in de Groentjes van 12 juni jl.  Het verslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt door de vergadering vastgesteld.

 4. Uitreiking van de Groene Pluim.
  Dit jaar wordt de Groene Pluim uitgereikt aan Cilia Beijk vanwege haar inspanningen voor het Tiny Forest dat begin 2021 is gerealiseerd. Cilia licht aan de hand van een Power Point presentatie toe wat een Tiny Forest is en  hoe het proces van realisatie in Park De Beek is verlopen. Ze bedankt haar mede-werkgroepleden Nel Dijstelbloem en Gijs Sterks. De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 16 juli.

 5. Financieel verslag over 2020.
  Hennie licht het verslag, dat ook terug te vinden is in de Groentjes van 12 juni jl. toe. In 2020 is er door de pandemie minder geld uitgegeven dan begroot en is er ondanks de lagere inkomsten toch een batig saldo. De kascommissie, die bestond uit Nel Dijstelbloem en Jan Veenman, heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden, waarna decharge werd verleend. Jan Veenman licht nog toe dat het beheer van de financiën gedegen en in goede orde wordt gevoerd. De financiële positie van onze vereniging is zeer stabiel; de kascommissie geeft in overweging dat deze positie ruimte biedt om iets van het wensenlijstje te realiseren (of een wensenlijstje op te stellen).  Hennie geeft aan dat er vanwege de gunstige financiële situatie een plantje is gekocht voor elke aanwezige, als kleine geste omdat de vereniging in 2020 weinig tot niets heeft kunnen organiseren. De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Jan Veenman en Richard Steenbakkers.

 6. Begroting 2021.
  Penningmeester Hennie Appel licht de begroting toe. De vergadering stemt hier mee in.

 7. Vaststellen van de contributie 2022.
  De vergadering stemt in met het consolideren van de contributie op € 15 per persoon of € 20 per gezin.

 8. Bestuur.
  Het bestuur moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Secretaris Dick Leering treedt af. Angela bedankt Dick voor al zijn inspanningen voor de vereniging. De vergadering wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen voor de benoeming van Lilian Muijs tot nieuwe secretaris. Na instemming door de aanwezige leden stelt zij zichzelf kort voor. Berry Hovenier gaat de ledenadministratie beheren.

 9. Wijziging Statuten
  Peter Louwers licht de aanleiding en de aard van de voorgestelde statutenwijzigingen toe. Na stemming blijken alle aanwezige leden vóór de wijzigingen te zijn. Omdat er vandaag geen quorum ( 2/3 van de leden) aanwezig is, kan het voorstel niet aangenomen worden. Er dient nu binnen drie maanden een nieuwe vergadering belegd te worden om hierover opnieuw te stemmen.

 10. Rondvraag.
  Thea Tilburgs inventariseert met iemand anders zandpaden in Gemonde. Ze vraagt of er in de andere kernen ook belangstelling is om hierover een commissie samen te stellen. Angela antwoordt dat ze het onderwerp geagendeerd wil houden door het weer op te pakken. Ton Smits haalt aan dat er in Berlicum in brede zin aandacht is voor ecologisch bermbeheer, in samenwerking met S.L.A. (Stichting Landschapsbeheer Aa-dal). Het zou wenselijk zijn de bermen ook in de andere kernen te inventariseren.  Angela antwoordt dat we de gemeente nodig hebben voor ecologisch bermbeheer en dat we de expertise van S.L.A. kunnen gebruiken om dit gemeentebreed aan te kunnen pakken. Bermen in brede zin hebben zeker onze belangstelling. De natuurgroep is op bestuurlijk niveau hierover in contact met de gemeente. Er loopt momenteel een pilot ecologisch bermbeheer in het Dooibroek. De gemeente is hierin de beheerder en de natuurgroep adviseert.

  Lilian Muijs, secretaris

  Pauze

 11. Presentatie Beeksche Waterloop
  Chantal Dietvorst gaf een heldere uitleg van de plannen die in ontwikkeling zijn voor natuurversterking rond de Beeksche Waterloop, waarvoor Sebastiaan Bakker de ontwerpvisie heeft gemaakt. Een aantal jaren geleden heeft onze natuurgroep een poel met omringende bosschages aangelegd aan de Gemondsedijk, die de biodiversiteit versterkt en in het bijzonder het leefgebied van de waterspitsmuis. Nu is er de ambitie om van het beekdal, dat een hoge potentie heeft voor natuurontwikkeling, een sterke ecologische verbinding te maken tussen de Geelders en de Dommel. We hopen binnenkort van plannen maken over te gaan naar uitvoering en houden u op de hoogte, maar voor suggesties van uw kant staan we altijd open!

 12. Onthulling nieuwe logo
  Hoewel we zeker nog met nostalgie aan hem zullen denken, vonden we de tijd rijp om afscheid te nemen van ons mannetje-met-loep-en-schriftje. Wilma Slegers maakte voor Natuurgroep Gestel een prachtig, fris en hedendaags logo, waarin flora, fauna en mensen zijn verenigd. Het drukt naar de mening van het bestuur heel mooi uit waar we voor staan – en voor wie we er zijn: voor iedereen. De vergadering reageert enthousiast en met applaus op  het nieuwe logo. Angela spreekt de hoop uit dat iedereen die wat schrijft over onze activiteiten, het logo gaat gebruiken.
  nieuwe logo Natuurgroep Gestel

 13. Kindermoestuin Haanwijk
  Al enige jaren constateren de Kindermoestuin-medewerkers dat het buitengewoon lastig is geworden om kinderen naar de prachtige tuin bij Haanwijk te krijgen. Geprobeerd is met specifieke acties en evenementendagen ‘de loop’ erin te krijgen, maar meer dan passant-gezinnen blijken hun weg niet naar de tuin te vinden. Wat er het moestuinieren bepaald bemoeilijkt, is het beperkt beschikbare water: dat moet opgepompt worden en met gieters over het zaai- en plantgoed worden verdeeld. Intussen is er een prachtige moestuin gekomen binnen de muren van Haanwijk, de Scheve Schup van Hans Schevelier, waar we voor projecten met kinderen terecht zouden kunnen. Allemaal argumenten die tot de conclusie leidden dat het tijd wordt voor een nieuwe fase. De grond is van Brabants Landschap, waarnaar we ook verantwoordelijkheid voelen in het beheer van de tuin. Er kwamen in discussie een paar interessante voorstellen: zit daar iets bij waar ook u uw schouders onder zou willen zetten? Denkt met ons mee, want samen komen we tot de beste oplossingen. Helder was de constatering dat we de functie kindermoestuin en de locatie zouden moeten scheiden; als we ons specifiek op kinderen willen richten, zou dat in de directe nabijheid van de scholen of het centrum moeten zijn. Daarmee staat de weg vrij voor een nieuwe interpretatie van de tuin. Er zou een voedselbos aangelegd kunnen worden, dat veel minder arbeidsintensief is dan een moestuin en toch een educatief groen ontmoetingspunt is; in Berlicum is er heel recente ervaring mee, onder auspiciën van de Stichting Landschapsbeheer Aa-dal. Een dergelijke tuin kan zowel productiebos als een romantisch bos omvatten, met bloem- en kruidenrijke zones. En met de toenemende droogte – en dan weer extreme buien – is er wellicht belangstelling voor een natuurvriendelijke, klimaat-geadapteerde voorbeeldtuin?

  Sint-Michielsgestel, 30 juni 2021